Kenmerken van effecten en hieraan verbonden specifieke risico's

Aan alle vormen van beleggen zijn risico's verbonden. De effecteninstelling is verplicht de cliënt hierop te wijzen en heeft deze hierop gewezen. De risico's zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico's met zich mee brengt. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico's. Specifiek kan voor alle beleggingen het duurzaamheidsrisico worden genoemd. Als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kan de waarde van beleggingen negatief beïnvloed worden.

Trackers
Een tracker belegt in aandelen, obligaties, vastgoed of andere categorieën die deel uitmaken van een bepaalde index. Een tracker heeft beleggingstechnisch dan ook dezelfde risico’s als de onderliggende beleggingscategorie met dien verstande dat door de brede spreiding het specifieke risico sterk is gereduceerd. Het marktrisico blijft echter wel in stand. De trackerprovider richt een aparte juridische entiteit op voor elke tracker, net als bij een beleggingsfonds, waarin de individuele stukken worden geplaatst. Op het moment dat de trackerprovider in financiële problemen komt heeft dit geen negatieve gevolgen voor de rechten en waarde van de tracker waarin u belegt. Een trackerprovider probeert het rendement van de onderliggende index zo goed mogelijk te benaderen. Hiertoe worden veelal de onderliggende stukken aangekocht. 

Aandelen
Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich - economisch gezien - beschouwen als een bezitter van een deel van de onderneming. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul, anders gezegd het maximale risico bedraagt 100 %. De waardeontwikkeling is op microniveau ondermeer afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de kwaliteit van het management. Op macroniveau spelen de algehele economische situatie, rente- en valutaontwikkelingen een belangrijke rol ten aanzien van fluctuaties van aandelenkoersen.

De risico's van beleggen in aandelen kunnen significant zijn en worden beïnvloed door verschillende factoren.

Certificaten van aandelen
Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt).

Obligaties
Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling of door bedrijven. Aan vrijwel elke obligatie is een jaarlijkse rente-uitbetaling gekoppeld, de zogenaamde coupon. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het vreemd vermogen (=geleend geld), in tegenstelling tot aandelen (=eigen vermogen).

Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzondere leningvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld afhankelijk gesteld worden van de geldende rentestand (voor-beelden zijn surplus-obligaties en rente-indexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligaties heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zero coupon bonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers.

De risico's van obligaties zijn primair afhankelijk van de rentestand. Een rentestijging zal in principe een waardedaling van de obligatie tot gevolg hebben. Een forse rentestijging kan dus een aanzienlijke koersdaling van de obligatie veroorzaken, hetgeen aanzienlijke verliezen kan opleveren bij verkoop voor de aflossingsdatum.
Daarnaast is de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling van belang. 
Obligaties uitgegeven door overheden van 'rijke' landen kunnen als veilig worden beschouwd. Echter obligaties uitgegeven door 'minder rijke/arme' landen of door bedrijven kunnen aanzienlijk meer risico met zich meebrengen. Het maximale risico bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de uitgevende instellingen bedraagt 100%.

Converteerbare obligaties
De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers kan worden omgewisseld tegen aandelen, op verzoek van de bezitter, onder bepaalde voorwaarden.

De risico's zijn een combinatie van die van aandelen en die van obligaties.

Alternatieve beleggingen
Onder alternatieve beleggingen (ook wel “alternative investments” genoemd) wordt een verzameling van beleggingsvormen begrepen waarmee gebruik gemaakt wordt van inefficiënties, onevenwichtigheden en trends op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Hierdoor komt een rendement tot stand dat min of meer onafhankelijk is van de waardeontwikkeling op aandelen- en rentemarkten. Dit betekent dat dergelijke beleggingen op lange termijn het risico/rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille kunnen verbeteren.

Risico van alternatieve beleggingen: er bestaat een mogelijkheid dat een belegging hierin weinig of geen inkomsten oplevert. Bij een ongunstig koersverloop kan de inleg geheel of ten dele verloren gaan.
Beheerders van alternatieve beleggingen kunnen beleggen en actief handelen in instrumenten met significante risico’s waaronder derivaten. Daarnaast kunnen beheerders gebruik maken van vreemd vermogen (leverage) waardoor de invloed van waardeschommelingen op de waarde van alternatieve beleggingen zelf zowel in positieve als in negatieve zin wordt versterkt.
Het kan voorkomen dat door een gebrek aan liquiditeit de behandeling van een verzoek tot verkoop van aandelen in alternatieve beleggingen vertraging oploopt.

Overig
Deze bijlage kan niet alle kenmerken van alle effecten beschrijven. Indien de kenmerken van de effecten die hierboven zijn beschreven afwijken, zal de cliënt schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de kenmerken van deze effecten en de daaraan verbonden specifieke risico's. 
Bij het kiezen van beleggingen dient de cliënt een goede afweging te maken welke effecten binnen zijn of haar beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico's verbonden. De cliënt dient alleen in deze risicovolle beleggingen te (doen) handelen, indien de cliënt het (eventuele) verlies kan en wil dragen en zich terdege bewust is van deze risico's.
 

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.