Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid

In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd, het orderuitvoeringsbeleid. Dit beleid geeft invullling aan eisen die gesteld worden in de Wet financieel toezicht (Wft) en de bijbehorende besluiten.

Ons beleid van orderuitvoering heeft als doelstelling dat het best mogelijke resultaat wordt gehaald voor onze cliënten, waarbij de volgende aspecten in meer of mindere mate van belang kunnen zijn:

  • Prijs van een financieel instrument;
  • De uitvoeringskosten;
  • De snelheid;
  • De waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
  • De omvang;
  • De aard;
  • Alle andere voor de uitvoering van de order relevante aspecten, zoals het serviceniveau, de kennis en ervaring van de orderuitvoerende instantie

                        

Uitvoering via derden

Om orders uit te voeren heeft B.A. van Doorn met u een depotbank uitgekozen, te weten

 

B.A. van Doorn geeft haar orders door  aan andere beleggingsondernemingen, en deze dienen jaarlijks een top vijf van de handelsplaatsen te publiceren. Daarnaast zal B.A. van Doorn  op basis van haar  doorlopende monitoringactiviteiten een analyse maken en jaarlijks de kwaliteit van uitvoering beoordelen.

De aspecten die ten grondslag liggen aan de selectie zijn, naast reeds bestaande of aangegane overeenkomsten, o.a. de kwaliteit van het uitvoeren van orders. Deze kwaliteit leidt tot “best execution” o.a. rekening houdend met: de uitvoeringskosten, prijs van een financieel instrument, de snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering.

Wanneer is het orderuitvoeringsbeleid niet van toepassing:

Het orderuitvoeringsbeleid is niet van toepassing op dat gedeelte van een order waarover de cliënt specifieke instructies heeft gegeven. U kunt ons bijvoorbeeld instructies geven over: een specifieke markt, een specifieke tijd voor uitvoering, een specifieke prijs, de voorwaarden voor een OTC-transactie.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het geven van specifieke instructies (inclusief de onderhandeling die leidt tot een OTC-transactie) ertoe kan leiden dat het onmogelijk is om ervoor te zorgen dat het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van de order wordt verkregen.

Wanneer B.A. van Doorn (en/of de door haar ingeschakelde beleggingsonderneming) posities moet afwikkelen omdat u niet voldoet aan de voor u geldende (wettelijke) regels (bijvoorbeeld door margin-verplichtingen of het bijstorten vanwege een overstand), dan vallen deze handelingen niet onder de werking van dit orderuitvoeringsbeleid.

Evaluatie

B.A. van Doorn zal het orderuitvoeringsbeleid jaarlijks evalueren en de cliënt op de hoogte houden van wijzigingen. Jaarlijks beoordelen wij of het orderuitvoeringsbeleid van de depotbank nog steeds leidt tot het best mogelijke resultaat voor onze cliënten. Tevens controleren wij jaarlijks of de depotbank het door hun afgegeven beleid naar behoren opvolgt.

Wijsheid komt met de jaren. B.A. van Doorn sinds 1831.